Bây giờ là...

Hằng Nga mến chào

2 khách và 0 thành viên

Tài nguyên Website

Tiện ích My Blog

-*GOOGLE THÔNG MINH*-

-*-*-TỪ ĐIỀN QUỐC TẾ-*-*-


Tra theo từ điển:

Liên hệ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Hằng Nga)

ĐIỂM TIN GIÁO DỤC

Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf 0.Video017.flv _Gui_song_The_Hien.swf BUON_02.swf Xuanson062000__hoa_tim_nguoi.swf Em_oi_ha_noi.swf Ongdochungtuluu.swf Bechuctet.swf Tamsunangxuan.swf Madaothanhcong.swf CUUNON_CHUC_TET.swf Doi_dieu.swf Anhchoemmuaxuan03.swf Images_22.jpg Diendanhaiduongcom20012m.jpg Diendanhaiduongcom19072.jpg Images29.jpg Diendanhaiduongcom19072_13.jpg IMG_00412.jpg Dao_truong_sa.jpg

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Luyện thi ĐH môn Văn- Website Hằng Nga.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  E 12 - THÊM 3 ĐỀ KT 15 MINS - HK1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 06h:41' 07-09-2013
  Dung lượng: 56.0 KB
  Số lượt tải: 1213
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT …………………… KIỂM TRA 15 PHÚT
  LỚP : 12 MÔN : TIẾNG ANH
  Họ và tên ;………………………………….
  Choose the correct answer A,B,c or D for the following sentences ;
  The boy…………..bike was stolen is studying in class 6A .
  A. who B. whom C. whose D. which
  2. This dictionary…………………….in 1980 .
  A. published B. was published C. is published D. was publishing
  3. Shakespeare …………………..” Romeo and Juliet” in 1605 .
  A. writes B. was written C. wrote D. has written
  4. They……………..a new library in our school .
  A. have just built B just have built C. has just built D. have just been built
  5. If you don’t hurry , you………………..ate for school .
  A. will be B. would be C. would have been D. are
  6. When I came home, my father ………………….chess with his friend.
  A. played B. is playing C. plays D. was playing
  7. If she had a car , she………………..out in the evening .
  A. will go B would go C. would have gone D. goes
  8. He called the police after he ……………..an accident.
  A. saw B. has seen C. had seen D. have seen
  9. He is looking…….the book which has just been lost.
  A. at B. in C. after D. for
  10. ……………..it has rained a lot, I went to school on time .
  A. Although B. Because C. If D. Despite


  ……………………………………………………………………………………………….


  TRƯỜNG ……………………. KIỂM TRA 15 PHÚT
  LỚP : 12 MÔN : TIẾNG ANH
  Họ và tên ;………………………………….
  Choose the correct answer A,B,c or D for the following sentences ;
  The boy…………..bike was stolen is studying in class 6A .
  A. who B. whom C. whose D. which
  2. This dictionary…………………….in 1980 .
  A. published B. was published C. is published D. was publishing
  3. Shakespeare …………………..” Romeo and Juliet” in 1605 .
  A. writes B. was written C. wrote D. has written
  4. They……………..a new library in our school .
  A. have just built B just have built C. has just built D. have lust been built
  5. If you don’t hurry , you………………..ate for school .
  A. wil be B. would be C.would have been D. are
  6. When I came home, my father ………………….chess with his friend.
  A. played B. is playing C. plays D. was playing
  7. If she had a car , she………………..out in the evening .
  A. will go B would go C. would have gone D. goes
  8. He caled the police after he ……………..an acident.
  A. saw B. has seen C. had seen D. have seen
  9. He is looking…….the book which has just been lost.
  A. at B. in C. after D. for
  10. ……………..it has rained a lot, I went to school on time .
  A. Although B. Because C. If D. Despite

  Full name ……………………….
  Class : 12 ----------
  15-MINUTE TEST
  Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và tô đen vào bảng sau :
  1). We are very close-knit family and very supportive ...................... one another.
  a). on b). to c). of d). about
  2). Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.
  a). Watched b). Cooked c). Stopped d). Crooked
  3). They don`t allow ......................... at gas stations.
  a). to smoke b). smoking c). smoke d). smoked
  4). We ....................... for three hours and we are very tired.
  a). are walking b). had been walking
  c). were walking d). have been walking
  5). Don`t worry. I`ll .................... you a hand with the washing up.
  a). borrow b). take c). return d). give
  6). She confided all her secrets......................... her best friend.
  a). on b). in c). with d). to
  7). The last time I .................Jane, she ....................... cotton in the field.
  a). had
   
  Gửi ý kiến