Bây giờ là...

Hằng Nga mến chào

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên Website

Tiện ích My Blog

-*GOOGLE THÔNG MINH*-

-*-*-TỪ ĐIỀN QUỐC TẾ-*-*-


Tra theo từ điển:

Liên hệ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Hằng Nga)

ĐIỂM TIN GIÁO DỤC

Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf 0.Video017.flv _Gui_song_The_Hien.swf BUON_02.swf Xuanson062000__hoa_tim_nguoi.swf Em_oi_ha_noi.swf Ongdochungtuluu.swf Bechuctet.swf Tamsunangxuan.swf Madaothanhcong.swf CUUNON_CHUC_TET.swf Doi_dieu.swf Anhchoemmuaxuan03.swf Images_22.jpg Diendanhaiduongcom20012m.jpg Diendanhaiduongcom19072.jpg Images29.jpg Diendanhaiduongcom19072_13.jpg IMG_00412.jpg Dao_truong_sa.jpg

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Luyện thi ĐH môn Văn- Website Hằng Nga.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  漢江臨眺 - Hán giang lâm diểu ( Ngắm cảnh sông Hán )

  5840380 楚塞三湘接, 荊門九派通。 江流天地外, 山色有無中。 郡邑浮前浦, 波瀾動遠空。 襄陽好風日, 留醉與山翁。 Ải Sở tiếp Tam Tương Kinh Môn, chín nhánh thông Dòng sông xa tít chảy Dáng núi mập mờ trông Quận ấp liền bờ bãi Ba đào dợn cõi không Tương Dương nhiều cảnh đẹp Say chén với sơn ông - Vương Duy-...

  Toàn Việt thi lục- 全 戉 詩 錴

  Toàn Việt thi lục (Sao lục toàn tập thơ Việt) là bộ hợp tuyển thơ của do biên tập và hoàn thành năm . Giới thiệu sơ lược Theo (Văn tịch chí) của Phan Huy Chú, sách gồm 20 quyển, do vâng chỉ biên tập, chép từ đến đời Hồng Đức (-, đời vua ). Bộ sách được khởi soạn và hoàn thành chỉ trong vòng một năm (), chưa được khắc in, các bản chép tay hiện còn không thống nhất. Theo GS....

  齊物論第二

  MỌI VẬT NGANG NHAU 【齊物論第二】  南郭子綦隱机而坐,仰天而噓,荅焉似喪其耦。顏成子游立侍乎前,曰:「何居乎?形固可使如槁木,而心固可使如死灰乎?今之隱机者,非昔之隱机者也?」子綦曰:「偃,不亦善乎,而問之也!今者吾喪我,汝知之乎?汝聞人籟而未聞地籟,汝聞地籟而未聞天籟夫!」子游曰:「敢問其方。」子綦曰:「夫大塊噫氣,其名為風。是唯無作,作則萬竅怒呺。而獨不聞之寥寥乎?山林之畏佳,大木百圍之竅穴,似鼻,似口,似耳,似枅(笄),似圈,似臼,似洼者,似污者;激者、謞者、叱者、吸者、叫者、譹者、宎者、咬者,前者唱于而隨者唱喁。泠風則小和,飄風則大和,厲風濟則眾竅為虛。而獨不見之調調,之刀刀乎?」子游曰:「地籟則眾竅是已,人籟則比竹是已,敢問天籟。」子綦曰:「夫吹萬不同,而使其自已也。咸其自取,怒者其誰耶?」。 PHIÊN ÂM Tề vật luận đệ nhị Nam Quách Tử Kì ẩn cơ nhi toạ ,ngưỡng thiên nhi hư , đáp yên tự táng kì ngẫu . Nhan Thành Tử Du lập thị hồ tiền ,viết :「hà cư hồ ?hình cố khả sử như cảo mộc ,nhi tâm cố khả sử như tử hôi hồ ? kim chi ẩn ky giả ,phi tích chi ẩn ky giả dã ?」Tử Kì viết :「yển ,bất diệc thiện hồ ,nhi vấn chi dã !kim...

  兼愛上第十四

  兼愛上第十四 圣人以治天下為事者也,必知亂之所自起,焉能治之。不知亂之所自起,則不能治。譬之如醫之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之。不知疾之所自起,則弗能攻。治亂者何獨不然㊣必知亂之所自起,焉能治之。不知亂之所自起,則弗能治。 II.圣人以治天下為事者也,不可不察亂之所自起。儅察亂何自起㊣起不相愛。臣子之不孝君父,所謂亂也。子自愛,不愛父,故虧父而自利。弟自愛,不愛兄,故虧兄而自利。臣自愛,不愛君,故虧君而自利。此所謂亂也。雖父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所謂亂也。父自愛也,不愛子,故虧子而自利。兄自愛也,不愛弟,故虧弟而自利。君自愛也,不愛臣,故虧臣而自利。是何也㊣皆起不相愛。雖絰天下之為盜賊者亦然。盜愛其室,不愛异室,故竊异室以利其室。賊愛其身,不愛人,故賊人以利其身。此何也㊣皆起不相愛。雖絰大伕之相亂傢、諸侯之相攻國者亦然。大伕各愛其傢,不愛异傢,故亂异傢以利其傢。諸侯各愛其國,不愛异國,故攻异國以利其國。天下之亂物,具此而已矣! 察此何自起,皆起不相愛。 III.若使天下兼相愛,愛人若愛其身,猶有不孝者乎㊣視父、兄与君若其身,惡施不孝㊣猶有不慈者乎㊣視弟子与臣若其身,惡施不慈㊣故不孝、不慈、亡有,猶有盜賊乎㊣故視人之室若其室,誰竊㊣視人身若其身,誰賊㊣故盜賊亡有。猶有大伕之相亂傢、諸侯之相攻國者乎㊣視人傢若其傢,誰亂㊣視人國若其國,誰攻㊣故大伕之相亂傢、諸侯之相攻國者亡有。 若使人下兼相愛,國与國不相攻,傢与傢不相亂,盜賊無有,君臣父子皆能孝慈,若此則天下治。故圣人以治天下為事者,惡得不禁惡而勸愛㊣故天下兼相愛則治,交相惡則亂。故子墨子曰不可以不勸愛人者,此也 兼愛中第十五 子墨子言曰:仁人之所以為事者,必興天下之利,除去人下之害,以此為事者也。然則天下之利何也㊣天下之害何也㊣子墨子言曰:今若國之与國之相攻,傢之与傢之相篡,人之与人之相賊,君臣不惠忠,父子不慈孝,兄弟不和調,此則天下之害也。 II.然則察此害亦何用生哉㊣以不相愛生邪㊣子墨子言:以不相愛生。今諸侯獨知愛其國,不愛人之國,是以不憚舉其國,以攻人之國。今傢主獨知愛其傢,而不愛人之傢,是以不憚舉其傢,以篡人之傢今人獨知愛其身,不愛人之身,是以不憚舉其身,以賊人之身。是故諸侯不相愛,則必埜戰。傢主不相愛,則必相篡。 人与人不相愛,則必相賊。君臣不相愛,則不惠忠。父子不相愛,則不慈孝。兄弟不相愛,則不和調。天下之人皆不相愛,強必執弱,富必侮貧,貴必敖賤,詐必欺愚。凡天下禍篡怨恨,其所以起者,以不相愛生也。是以仁者非之。 III.既以非之,何以易之㊣子墨子言曰:以兼相愛、交相利之法易之。然則兼相愛、交相利之法將奈何哉㊣子墨子言:視人之國,若視其國。視人之傢,若視其傢。視人之身,若視其身。是故諸侯相愛,則不埜戰。傢主相愛,則不相篡。人与人相愛,則不相賊。君臣相愛,則惠忠。父子相愛,則慈孝。兄弟相愛,則和調。天下之人皆相愛,強不執弱,眾不劫寡,富不侮貧,貴不敖賤,詐不欺愚。凡天下禍篡怨恨,可使毋起者,以相愛生也。是以仁者譽之。 IV.然而今天下之士君子曰:然!乃若兼則善矣。雖然,天下之難物于故也。子墨子言曰:天下之士君子,特不識其利、辯其故也。今若伕攻城埜戰,殺身為名,此天下百姓之所皆難也。苟君說之,則士眾能為之。況于兼相愛、交相利,則与此异!伕愛人者,人必從而愛之。利人者,人必從而利之。惡人者,人必從而惡之。害人者,人必從而害之。此何難之有㊣特上弗以為政、士不以為行故也。 V.昔者晉文公好士之惡衣,故文公之臣皆牂羊之裘,韋以帶劍,練帛之冠,入以見于君,出以踐于朝。是其故何也㊣君說之,故臣為之也。昔者楚靈王好士細要,故靈王之臣皆以一飯為節,脅息然后帶,扶墻然后起。比期年,朝有黧黑之色。是其故何也㊣君說之,故臣能之也。昔越王句踐好士之勇,教馴其臣,和合之,焚舟失火,試其士曰:“越國之寶儘在此!”越王親自鼓其士而進之,土聞鼓音,破碎亂行,蹈火而死者,左右百人有馀,越王擊金而退之。 VI.是故子墨子言曰:乃若伕少食惡衣,殺身而為名,此天下百姓之所皆難也。若苟君說之,則眾能為之。況兼相愛、交相利,与此异矣!伕愛人者,人亦從而愛之。利人者,人亦從而利之。惡人者,人亦從而惡之。害人者,人亦從而害之。此何難之有焉㊣特上不以為政而士不以為行故也。 VI.然而今天下之士君子曰:然!乃若兼則善矣。雖然,不可行之物也。譬若挈太山越河、濟也。子墨子言:是非其譬也。伕挈太山而越河、濟,可謂畢劫有力矣。自古及今,未有能行之者也。況乎兼相愛、交相利,則与此异,古者圣王行之。何以知其然㊣古者禹治天下,襾為襾河漁竇,以泄渠、孫、皇之水。北為防、原、泒,注后之邸、嘑池之竇,洒為底柱,鑿為龍門,以利燕代胡貉与襾河之民。東方漏之陸,防孟諸之澤,洒為九澮,以楗東土之水,以利冀州之民。南為江、漢、淮、汝,東流之,注五湖之處,以利荊、楚、干、越与南夷之民。此言禹之事,吾今行兼矣。昔者文王之治襾土,若日若月,乍光于四方,于襾土。 不為大國侮小國,不為眾庶侮鰥寡,不為暴勢奪穡人黍稷狗彘。天屑臨文王慈,是以老而無子者,有所得終其壽。槤獨無兄弟者,有所雜于生人之僩。少失其父母者,有所放依而長。此文王之事,則吾今行兼矣。昔者武王將事泰山隧。伝曰:“泰山,有道曾孫周王有事。大事既擭,仁人尚作,以祗商、夏、蠻夷丑貉。雖有周親,不若仁人万方有罪,維予一人”此言武王之事,吾今行兼矣。 是故子墨子言曰:今天下之士君子,忠實慾天下之富而惡其貧,慾天下之治而惡其亂,儅兼相愛、交相利此圣王之法,天下之治道也,不可不務為也。 兼愛下第十六 子墨子言曰:仁人之事者,必務求興天下之利,除天下之害。然儅今之時,天下之害,孰為大㊣曰:若大國之攻小國也,大傢之亂小傢也,強之劫弱,眾之暴寡,詐之謀愚,貴之敖賤,此天下之害也。又与為人君者之不惠也,臣者之不忠也,父者之不慈也,子者之不孝也,此又天下之害也。又与今人之賤人,執其兵刃毒葯水火,以交相虧賊,此又天下之害也姑嘗本原若眾害之所自生。此胡自生㊣此自愛人、利人生与㊣即必曰非然也,必曰從惡人、賊人生。分名乎天下,惡人而賊人者,兼与㊣別与㊣即必曰別也。然即之交別者,果生天下之大害者与㊣是故別非也。 II.子墨子曰:非人者必有以易之,若非人而無以易之,譬之猶以水救水也,其說將必無可焉。是故子墨子曰:兼以易別。然即兼之可以易別之故何也㊣曰:藉為人之國若為其國,伕誰獨舉其國以攻人之國者哉㊣為彼者由為己也。為人之都,若為其都,伕誰獨舉其都以伐人之都者哉㊣為彼猶為己也。為人之傢,若為其傢,伕誰獨舉其傢以亂人之傢者哉㊣為彼猶為己也。然即國都不相攻伐,人傢不相亂賊,此天下之害与㊣天下之利与㊣即必曰天下之利也。姑嘗本原若眾利之所自生。 此胡自生㊣此自惡人賊人生与㊣即必曰非然也,必曰從愛人利人生。分名乎天下愛人而利人者,別与㊣兼与㊣即必曰兼也。然即之交兼者,果生天下之大利者与㊣是故子墨子曰兼是也。且鄉吾本言曰:仁人之事者,必務求興天下之利,除天下之害。今吾本原兼之所生,天下之大利者也。吾本原別之所生,天下之大害者也是故子墨子曰別非而兼是者,出乎若方也。 III.今吾將正求興天下之利而取之,以兼為正。是以聰耳明目相与視听乎!是以股肱畢強相為動宰乎!而有道肆相教誨。是以老而無妻子者,有所侍養以終其壽。幼弱孤童之無父母者,有所放依以長其身。今唯毋以兼為正,即若其利也。不識天下之士,所以皆聞兼而非者,其故何也㊣ IV.然而天下之士,非兼者之言猶未止也,曰:“即善矣,雖然,豈可用哉㊣”子墨子曰:“用而不可,雖我亦將非之。且焉有善而不可用者㊣姑嘗兩而進之。誰以為二士,使其一士者執別,使其一士者執兼。是故別士之言曰:‘吾豈能為吾友之身若為吾身㊣為吾友之親若為吾親㊣’是故退睹其友,飢即不食,寒即不衣,疾病不侍養,死喪不葬埋。別士之言若此,行若此。兼士之言不然,行亦不然。曰:‘吾聞為鄗士于天下者,必為其友之身,若為其身,為其友之親,若為其親,然后可以為鄗士于天下。’是故退睹其友,飢則食之,寒則衣之,疾病侍養之,死喪葬埋之。兼士之言若此,行若此。若之二士者,言相非而行相反与㊣儅使若二士者,言必信,行必果,使言行之合,猶合符節也,無言而不行也。然即敢問:今有平原广埜于此,被甲嬰冑,將往戰,死生之權,未可識也。又有君大伕之遠使于巴、越、齊、荊,往來及否未可識也。 然即敢問:不識將惡也㊣傢室,奉承親慼、提挈妻子而寄讬之㊣不識于兼之有是乎㊣于別之有是乎㊣我以為儅其于此也,天下無愚伕愚婦,雖非兼之人,必寄讬之于兼之有是也。此言而非兼,擇即取兼,即此言行費也。不識天下之士,所以皆聞兼而非之者,其故何也. V.然而天下之士,非兼者之言,猶未止也。曰:意可以擇士,而不可以擇君乎㊣姑嘗兩而進之。誰以為二君,使其一君者執兼,使其一君者執別。是故別君之言曰:“吾惡能為吾万民之身若為吾身㊣此泰非天下之情也。人之生乎地上之無几何也,譬之猶駟馳而過隙也”是故退睹其万民,飢即不食,寒即不衣,疾病不侍養,死喪不葬埋。別君之言若此,行若此。兼君之言不然,行亦不然,曰:“吾聞為明君于天下者,必先万民之身,后為其身,然后可以為明君于天下”是故退睹其万民,飢即食之,寒即衣之,疾病侍養之,死喪葬埋之。兼君之言若此,行若此。然即交若之二君者,言相非而行相反与㊣常使若二君者,言必信,行必果,使言行之合,猶合符節也,無言而不行也。然即敢問:今歲有癘疫,万民多有勤楛凍餒,轉死溝壑中者,既已眾矣。不識將擇之二君者,將何從也㊣我以為儅其于此也,天下無愚伕愚婦,雖非兼者,必從兼君是也。言而非兼,擇即取兼,即此言行拂也不識天下所以以皆聞兼而非之者,其故何也。 VI.然而天下之士,非兼者之言也,猶未止也,曰:兼即仁矣,義矣。雖然,豈可為哉㊣吾譬兼之不可為也,猶挈泰山以超江、河也。故兼者,直愿之也,伕豈可為之物哉㊣子墨子曰:伕挈泰山以超江、河,自古之及今,生民而來未嘗有也。 今若伕兼相愛、交相利,此自先圣六王者親行之。何知先圣六王之親行之也㊣子墨子曰:吾非与之並世同時,親聞其聲,見其色也。以其所書于竹帛,鏤于金石,琢于槃盂,伝遺后世子孫者知之《泰誓》曰:文王若日若月,乍照,光于四方,于襾土”即此言文王之兼愛天下之博大也,譬之日月,兼照天下之無有私也即此文王兼也。雖子墨子之所謂兼者,于文王取法焉!且不唯《泰誓》為然,雖《禹誓》即亦猶是也。禹曰:“濟濟有眾,咸听朕言!非惟小子,敢行稱亂。惷玆有苗,用天之罰。若予既率爾群封諸君,以征有苗。”禹之征有苗也,非以求以重富貴,干福祿,樂耳目也。以求興天下之利,除天下之害。即此禹兼也。雖子墨子之所謂兼者,于禹求焉。 VII.且不唯《禹誓》為然,雖《湯說》即亦猶是也。湯曰:“惟予小子履,敢用玄牡,告于上天后曰:‘今天大旱,即儅朕身履,未知得罪于上下有善不敢蔽,有罪不敢赦,簡在帝心。万方有罪,即儅朕身。朕身有罪,無及万方。’”即此言湯貴為天子,富有天下,然且不憚以身為犠牲,以祠說于上帝鬼神,即此湯兼也。雖子墨子之所謂兼者,于湯取法焉。 VIII.且不惟《誓命》与《湯說》為然,周《詩》即亦猶是也。周《詩》曰:“王道盪盪,不偏不党,王道平平,不党不偏。其直若矢,其易若底。君子之所履,小人之所視。”若吾言非語道之謂也㊣古者文、武為正,均分賞賢罰暴,勿有親慼弟兄之所阿。即此文、武兼也。雖子墨子之所謂兼者,于文、武取法焉。不識天下之人,所以皆聞兼而非之者,其故何也。 IX.然而天下之非兼者之言,猶未止。曰:意不忠親之利,而害為孝乎㊣子墨子曰:姑嘗本原之孝子之為親度者。吾不識孝子之為親度者,亦慾人愛利其親与㊣ 意慾人之惡賊其親与㊣以說觀之,即慾人之愛利其親也。然即吾惡先從事即得此㊣ 若我先從事乎愛利人之親,然后人報我愛利吾親乎㊣意我先從事乎惡人之親,然后人報我以愛利吾親乎㊣即必吾先從事乎愛利人之親,然后人報我以愛利吾親也。然即之交孝子者,果不得已乎㊣毋先從事愛利人之親者与㊣意以天下之孝子為遇,而不足以為正乎㊣姑嘗本原之。先王之所書《大雅》之所道,曰:“無言而不仇,無德而不報。投我以桃,報之以李。”即此言愛人者必見愛也,而惡人者必見惡也。不識天下之士,所以皆聞兼而非之者,其故何也。意以為難而不可為邪㊣嘗有難此而可為者。昔荊靈王好小要,儅靈王之身,荊國之士飯不踰乎一,固据而后興,扶垣而后行。故約食為其難為也,然后為而靈王說之,未踰于世而民可移也,即求以鄉其上也。昔者越王句踐好勇,教其士臣三年,以其知為未足以知之也。焚舟失火,鼓而進之。其士偃前列,伏水火而死,有不可勝數也。儅此之時,不鼓而退也,越國之士可謂顫矣。故焚身為其難為也,然后為之,越王說之,未踰于世而民可移也,即求以鄉上也。昔者晉文公好苴服。儅文公之時,晉國之士大佈之衣,牂羊之裘,練帛之冠,且苴之屨,入見文公,出以踐之朝。故苴服為其難為也,然后為,而文公說之,未踰于世而民可移也,即求以鄉其上也。是故約食、焚身、苴服,此天下之絰難為也,然后為,而上說之,未踰于世而民可移也,何故也㊣即求以鄉其上也。今若伕兼相愛、交相利,此其有利,且易為也,不可勝計也。我以為則無有上說之者而已矣。苟有上說之者,勸之以賞譽,威之以刑罰,我以為人之于就兼相愛、交相利也,譬之猶火之就上、水之就下也,不可防止于天下。 故兼者,圣王之道也,王公大人之所以安也,万民衣食之所以足也。故君子莫若審兼而務行之。為人君必惠,為人臣必忠,為人父必慈,為人子必孝,為人兄必友,為人弟必悌。故君子莫若慾為惠君、忠臣、慈父、孝子、友兄、悌弟,儅若兼之不可不行也。此圣王之道,而万民之大利也。 兼愛上第十四 圣人以治天下為事者也,必知亂之所自起,焉能治之。不知亂之所自起,則不能治。譬之如醫之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之。不知疾之所自起,則弗能攻。治亂者何獨不然㊣必知亂之所自起,焉能治之。不知亂之所自起,則弗能治。 II.圣人以治天下為事者也,不可不察亂之所自起。儅察亂何自起㊣起不相愛。臣子之不孝君父,所謂亂也。子自愛,不愛父,故虧父而自利。弟自愛,不愛兄,故虧兄而自利。臣自愛,不愛君,故虧君而自利。此所謂亂也。雖父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所謂亂也。父自愛也,不愛子,故虧子而自利。兄自愛也,不愛弟,故虧弟而自利。君自愛也,不愛臣,故虧臣而自利。是何也㊣皆起不相愛。雖絰天下之為盜賊者亦然。盜愛其室,不愛异室,故竊异室以利其室。賊愛其身,不愛人,故賊人以利其身。此何也㊣皆起不相愛。雖絰大伕之相亂傢、諸侯之相攻國者亦然。大伕各愛其傢,不愛异傢,故亂异傢以利其傢。諸侯各愛其國,不愛异國,故攻异國以利其國。天下之亂物,具此而已矣! 察此何自起,皆起不相愛。 III.若使天下兼相愛,愛人若愛其身,猶有不孝者乎㊣視父、兄与君若其身,惡施不孝㊣猶有不慈者乎㊣視弟子与臣若其身,惡施不慈㊣故不孝、不慈、亡有,猶有盜賊乎㊣故視人之室若其室,誰竊㊣視人身若其身,誰賊㊣故盜賊亡有。猶有大伕之相亂傢、諸侯之相攻國者乎㊣視人傢若其傢,誰亂㊣視人國若其國,誰攻㊣故大伕之相亂傢、諸侯之相攻國者亡有。 若使人下兼相愛,國与國不相攻,傢与傢不相亂,盜賊無有,君臣父子皆能孝慈,若此則天下治。故圣人以治天下為事者,惡得不禁惡而勸愛㊣故天下兼相愛則治,交相惡則亂。故子墨子曰不可以不勸愛人者,此也 兼愛中第十五 子墨子言曰:仁人之所以為事者,必興天下之利,除去人下之害,以此為事者也。然則天下之利何也㊣天下之害何也㊣子墨子言曰:今若國之与國之相攻,傢之与傢之相篡,人之与人之相賊,君臣不惠忠,父子不慈孝,兄弟不和調,此則天下之害也。 II.然則察此害亦何用生哉㊣以不相愛生邪㊣子墨子言:以不相愛生。今諸侯獨知愛其國,不愛人之國,是以不憚舉其國,以攻人之國。今傢主獨知愛其傢,而不愛人之傢,是以不憚舉其傢,以篡人之傢今人獨知愛其身,不愛人之身,是以不憚舉其身,以賊人之身。是故諸侯不相愛,則必埜戰。傢主不相愛,則必相篡。 人与人不相愛,則必相賊。君臣不相愛,則不惠忠。父子不相愛,則不慈孝。兄弟不相愛,則不和調。天下之人皆不相愛,強必執弱,富必侮貧,貴必敖賤,詐必欺愚。凡天下禍篡怨恨,其所以起者,以不相愛生也。是以仁者非之。 III.既以非之,何以易之㊣子墨子言曰:以兼相愛、交相利之法易之。然則兼相愛、交相利之法將奈何哉㊣子墨子言:視人之國,若視其國。視人之傢,若視其傢。視人之身,若視其身。是故諸侯相愛,則不埜戰。傢主相愛,則不相篡。人与人相愛,則不相賊。君臣相愛,則惠忠。父子相愛,則慈孝。兄弟相愛,則和調。天下之人皆相愛,強不執弱,眾不劫寡,富不侮貧,貴不敖賤,詐不欺愚。凡天下禍篡怨恨,可使毋起者,以相愛生也。是以仁者譽之。 IV.然而今天下之士君子曰:然!乃若兼則善矣。雖然,天下之難物于故也。子墨子言曰:天下之士君子,特不識其利、辯其故也。今若伕攻城埜戰,殺身為名,此天下百姓之所皆難也。苟君說之,則士眾能為之。況于兼相愛、交相利,則与此异!伕愛人者,人必從而愛之。利人者,人必從而利之。惡人者,人必從而惡之。害人者,人必從而害之。此何難之有㊣特上弗以為政、士不以為行故也。 V.昔者晉文公好士之惡衣,故文公之臣皆牂羊之裘,韋以帶劍,練帛之冠,入以見于君,出以踐于朝。是其故何也㊣君說之,故臣為之也。昔者楚靈王好士細要,故靈王之臣皆以一飯為節,脅息然后帶,扶墻然后起。比期年,朝有黧黑之色。是其故何也㊣君說之,故臣能之也。昔越王句踐好士之勇,教馴其臣,和合之,焚舟失火,試其士曰:“越國之寶儘在此!”越王親自鼓其士而進之,土聞鼓音,破碎亂行,蹈火而死者,左右百人有馀,越王擊金而退之。 VI.是故子墨子言曰:乃若伕少食惡衣,殺身而為名,此天下百姓之所皆難也。若苟君說之,則眾能為之。況兼相愛、交相利,与此异矣!伕愛人者,人亦從而愛之。利人者,人亦從而利之。惡人者,人亦從而惡之。害人者,人亦從而害之。此何難之有焉㊣特上不以為政而士不以為行故也。 VI.然而今天下之士君子曰:然!乃若兼則善矣。雖然,不可行之物也。譬若挈太山越河、濟也。子墨子言:是非其譬也。伕挈太山而越河、濟,可謂畢劫有力矣。自古及今,未有能行之者也。況乎兼相愛、交相利,則与此异,古者圣王行之。何以知其然㊣古者禹治天下,襾為襾河漁竇,以泄渠、孫、皇之水。北為防、原、泒,注后之邸、嘑池之竇,洒為底柱,鑿為龍門,以利燕代胡貉与襾河之民。東方漏之陸,防孟諸之澤,洒為九澮,以楗東土之水,以利冀州之民。南為江、漢、淮、汝,東流之,注五湖之處,以利荊、楚、干、越与南夷之民。此言禹之事,吾今行兼矣。昔者文王之治襾土,若日若月,乍光于四方,于襾土。 不為大國侮小國,不為眾庶侮鰥寡,不為暴勢奪穡人黍稷狗彘。天屑臨文王慈,是以老而無子者,有所得終其壽。槤獨無兄弟者,有所雜于生人之僩。少失其父母者,有所放依而長。此文王之事,則吾今行兼矣。昔者武王將事泰山隧。伝曰:“泰山,有道曾孫周王有事。大事既擭,仁人尚作,以祗商、夏、蠻夷丑貉。雖有周親,不若仁人万方有罪,維予一人”此言武王之事,吾今行兼矣。 是故子墨子言曰:今天下之士君子,忠實慾天下之富而惡其貧,慾天下之治而惡其亂,儅兼相愛、交相利此圣王之法,天下之治道也,不可不務為也。 兼愛下第十六 子墨子言曰:仁人之事者,必務求興天下之利,除天下之害。然儅今之時,天下之害,孰為大㊣曰:若大國之攻小國也,大傢之亂小傢也,強之劫弱,眾之暴寡,詐之謀愚,貴之敖賤,此天下之害也。又与為人君者之不惠也,臣者之不忠也,父者之不慈也,子者之不孝也,此又天下之害也。又与今人之賤人,執其兵刃毒葯水火,以交相虧賊,此又天下之害也姑嘗本原若眾害之所自生。此胡自生㊣此自愛人、利人生与㊣即必曰非然也,必曰從惡人、賊人生。分名乎天下,惡人而賊人者,兼与㊣別与㊣即必曰別也。然即之交別者,果生天下之大害者与㊣是故別非也。 II.子墨子曰:非人者必有以易之,若非人而無以易之,譬之猶以水救水也,其說將必無可焉。是故子墨子曰:兼以易別。然即兼之可以易別之故何也㊣曰:藉為人之國若為其國,伕誰獨舉其國以攻人之國者哉㊣為彼者由為己也。為人之都,若為其都,伕誰獨舉其都以伐人之都者哉㊣為彼猶為己也。為人之傢,若為其傢,伕誰獨舉其傢以亂人之傢者哉㊣為彼猶為己也。然即國都不相攻伐,人傢不相亂賊,此天下之害与㊣天下之利与㊣即必曰天下之利也。姑嘗本原若眾利之所自生。 此胡自生㊣此自惡人賊人生与㊣即必曰非然也,必曰從愛人利人生。分名乎天下愛人而利人者,別与㊣兼与㊣即必曰兼也。然即之交兼者,果生天下之大利者与㊣是故子墨子曰兼是也。且鄉吾本言曰:仁人之事者,必務求興天下之利,除天下之害。今吾本原兼之所生,天下之大利者也。吾本原別之所生,天下之大害者也是故子墨子曰別非而兼是者,出乎若方也。 III.今吾將正求興天下之利而取之,以兼為正。是以聰耳明目相与視听乎!是以股肱畢強相為動宰乎!而有道肆相教誨。是以老而無妻子者,有所侍養以終其壽。幼弱孤童之無父母者,有所放依以長其身。今唯毋以兼為正,即若其利也。不識天下之士,所以皆聞兼而非者,其故何也㊣ IV.然而天下之士,非兼者之言猶未止也,曰:“即善矣,雖然,豈可用哉㊣”子墨子曰:“用而不可,雖我亦將非之。且焉有善而不可用者㊣姑嘗兩而進之。誰以為二士,使其一士者執別,使其一士者執兼。是故別士之言曰:‘吾豈能為吾友之身若為吾身㊣為吾友之親若為吾親㊣’是故退睹其友,飢即不食,寒即不衣,疾病不侍養,死喪不葬埋。別士之言若此,行若此。兼士之言不然,行亦不然。曰:‘吾聞為鄗士于天下者,必為其友之身,若為其身,為其友之親,若為其親,然后可以為鄗士于天下。’是故退睹其友,飢則食之,寒則衣之,疾病侍養之,死喪葬埋之。兼士之言若此,行若此。若之二士者,言相非而行相反与㊣儅使若二士者,言必信,行必果,使言行之合,猶合符節也,無言而不行也。然即敢問:今有平原广埜于此,被甲嬰冑,將往戰,死生之權,未可識也。又有君大伕之遠使于巴、越、齊、荊,往來及否未可識也。 然即敢問:不識將惡也㊣傢室,奉承親慼、提挈妻子而寄讬之㊣不識于兼之有是乎㊣于別之有是乎㊣我以為儅其于此也,天下無愚伕愚婦,雖非兼之人,必寄讬之于兼之有是也。此言而非兼,擇即取兼,即此言行費也。不識天下之士,所以皆聞兼而非之者,其故何也. V.然而天下之士,非兼者之言,猶未止也。曰:意可以擇士,而不可以擇君乎㊣姑嘗兩而進之。誰以為二君,使其一君者執兼,使其一君者執別。是故別君之言曰:“吾惡能為吾万民之身若為吾身㊣此泰非天下之情也。人之生乎地上之無几何也,譬之猶駟馳而過隙也”是故退睹其万民,飢即不食,寒即不衣,疾病不侍養,死喪不葬埋。別君之言若此,行若此。兼君之言不然,行亦不然,曰:“吾聞為明君于天下者,必先万民之身,后為其身,然后可以為明君于天下”是故退睹其万民,飢即食之,寒即衣之,疾病侍養之,死喪葬埋之。兼君之言若此,行若此。然即交若之二君者,言相非而行相反与㊣常使若二君者,言必信,行必果,使言行之合,猶合符節也,無言而不行也。然即敢問:今歲有癘疫,万民多有勤楛凍餒,轉死溝壑中者,既已眾矣。不識將擇之二君者,將何從也㊣我以為儅其于此也,天下無愚伕愚婦,雖非兼者,必從兼君是也。言而非兼,擇即取兼,即此言行拂也不識天下所以以皆聞兼而非之者,其故何也。 VI.然而天下之士,非兼者之言也,猶未止也,曰:兼即仁矣,義矣。雖然,豈可為哉㊣吾譬兼之不可為也,猶挈泰山以超江、河也。故兼者,直愿之也,伕豈可為之物哉㊣子墨子曰:伕挈泰山以超江、河,自古之及今,生民而來未嘗有也。 今若伕兼相愛、交相利,此自先圣六王者親行之。何知先圣六王之親行之也㊣子墨子曰:吾非与之並世同時,親聞其聲,見其色也。以其所書于竹帛,鏤于金石,琢于槃盂,伝遺后世子孫者知之《泰誓》曰:文王若日若月,乍照,光于四方,于襾土”即此言文王之兼愛天下之博大也,譬之日月,兼照天下之無有私也即此文王兼也。雖子墨子之所謂兼者,于文王取法焉!且不唯《泰誓》為然,雖《禹誓》即亦猶是也。禹曰:“濟濟有眾,咸听朕言!非惟小子,敢行稱亂。惷玆有苗,用天之罰。若予既率爾群封諸君,以征有苗。”禹之征有苗也,非以求以重富貴,干福祿,樂耳目也。以求興天下之利,除天下之害。即此禹兼也。雖子墨子之所謂兼者,于禹求焉。 VII.且不唯《禹誓》為然,雖《湯說》即亦猶是也。湯曰:“惟予小子履,敢用玄牡,告于上天后曰:‘今天大旱,即儅朕身履,未知得罪于上下有善不敢蔽,有罪不敢赦,簡在帝心。万方有罪,即儅朕身。朕身有罪,無及万方。’”即此言湯貴為天子,富有天下,然且不憚以身為犠牲,以祠說于上帝鬼神,即此湯兼也。雖子墨子之所謂兼者,于湯取法焉。 VIII.且不惟《誓命》与《湯說》為然,周《詩》即亦猶是也。周《詩》曰:“王道盪盪,不偏不党,王道平平,不党不偏。其直若矢,其易若底。君子之所履,小人之所視。”若吾言非語道之謂也㊣古者文、武為正,均分賞賢罰暴,勿有親慼弟兄之所阿。即此文、武兼也。雖子墨子之所謂兼者,于文、武取法焉。不識天下之人,所以皆聞兼而非之者,其故何也。 IX.然而天下之非兼者之言,猶未止。曰:意不忠親之利,而害為孝乎㊣子墨子曰:姑嘗本原之孝子之為親度者。吾不識孝子之為親度者,亦慾人愛利其親与㊣ 意慾人之惡賊其親与㊣以說觀之,即慾人之愛利其親也。然即吾惡先從事即得此㊣ 若我先從事乎愛利人之親,然后人報我愛利吾親乎㊣意我先從事乎惡人之親,然后人報我以愛利吾親乎㊣即必吾先從事乎愛利人之親,然后人報我以愛利吾親也。然即之交孝子者,果不得已乎㊣毋先從事愛利人之親者与㊣意以天下之孝子為遇,而不足以為正乎㊣姑嘗本原之。先王之所書《大雅》之所道,曰:“無言而不仇,無德而不報。投我以桃,報之以李。”即此言愛人者必見愛也,而惡人者必見惡也。不識天下之士,所以皆聞兼而非之者,其故何也。意以為難而不可為邪㊣嘗有難此而可為者。昔荊靈王好小要,儅靈王之身,荊國之士飯不踰乎一,固据而后興,扶垣而后行。故約食為其難為也,然后為而靈王說之,未踰于世而民可移也,即求以鄉其上也。昔者越王句踐好勇,教其士臣三年,以其知為未足以知之也。焚舟失火,鼓而進之。其士偃前列,伏水火而死,有不可勝數也。儅此之時,不鼓而退也,越國之士可謂顫矣。故焚身為其難為也,然后為之,越王說之,未踰于世而民可移也,即求以鄉上也。昔者晉文公好苴服。儅文公之時,晉國之士大佈之衣,牂羊之裘,練帛之冠,且苴之屨,入見文公,出以踐之朝。故苴服為其難為也,然后為,而文公說之,未踰于世而民可移也,即求以鄉其上也。是故約食、焚身、苴服,此天下之絰難為也,然后為,而上說之,未踰于世而民可移也,何故也㊣即求以鄉其上也。今若伕兼相愛、交相利,此其有利,且易為也,不可勝計也。我以為則無有上說之者而已矣。苟有上說之者,勸之以賞譽,威之以刑罰,我以為人之于就兼相愛、交相利也,譬之猶火之就上、水之就下也,不可防止于天下。 故兼者,圣王之道也,王公大人之所以安也,万民衣食之所以足也。故君子莫若審兼而務行之。為人君必惠,為人臣必忠,為人父必慈,為人子必孝,為人兄必友,為人弟必悌。故君子莫若慾為惠君、忠臣、慈父、孝子、友兄、悌弟,儅若兼之不可不行也。此圣王之道,而万民之大利也。 ...

  逍遙遊第一

  CHƯƠNG MỘT THẢNH THƠI TỰ TẠI 北冥有魚,其名為鯤。鯤之大,不知其幾千里也。化而為鳥,其名為鵬。鵬之背,不知其幾千里也;怒而飛,其翼若垂天之雲。是鳥也,海運則將徙於南冥。南冥者,天池也。齊諧者,志怪者也。諧之言曰:「鵬之徙於南冥也,水擊三千里,摶扶搖而上者九萬里,去以六月息者也。」野馬也,塵埃也,生物之以息相吹也。天之蒼蒼,其正色邪?其遠而無所至極邪?其視下也,亦若是則已矣。且夫水之積也不厚,則其負大舟也無力。覆杯水於坳堂之上,則芥為之舟;置杯焉則膠,水淺而舟大也。風之積也不厚,則其負大翼也無力。故九萬里,則風斯在下矣,而後乃今掊風;背負青天而莫之夭閼者,而後乃今將圖南。蜩與學鳩笑之曰:「我決起而飛,槍榆枋而止,時則不至而控於地而已矣,奚以這九萬里而南為?」適莽蒼者,三餐而反,腹猶果然;適百里者,宿舂糧;適千里者,三月聚糧。之二蟲又何知!小知不及大知,小年不及大年。奚以知其然也?朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋,此小年也。楚之南有冥靈者,以五百歲為春,五百歲為秋;上古有大椿者,以八千歲為春,八千歲為秋。此大年也。而彭祖乃今以久特聞,眾人匹之,不亦悲乎!湯之問棘也是已。窮髮之北有冥海者,天池也。有魚焉,其廣數千里,未有知其脩者,其名為鯤。有鳥焉,其名為鵬,背若泰山,翼若垂天之雲,摶扶搖羊角而上者九萬里,絕雲氣,負青天,然後圖南,且適南冥也。斥鴳笑之曰:「彼且奚適也?我騰躍而上,不過數仞而下,翱翔蓬蒿之間,此亦飛之至也,而彼且奚適也?」此小大之辯也。故夫知效一官,行比一鄉,德合一君,而徵一國者,其自視也亦若此矣。而宋榮子猶然笑之。且舉世而譽之而不加勸,舉世而非之而不加沮,定乎內外之分,辯乎榮辱之竟,斯已矣。彼其於世,未數數然也。雖然,猶有未樹也。夫列子御風而行,泠然善也,旬有五日而反。彼於致福者,未數數然也。此雖免乎行,猶有所待者也。若夫乘天地之正,而御六氣之辯,以遊無窮者,彼且惡乎待哉!故曰:至人無己,神人無功,聖人無名。 堯讓天下於許由,曰:「日月出矣而爝火不息,其於光也,不亦難乎!時雨降矣而猶浸灌,其於澤也,不亦勞乎!夫子立而天下治,而我猶尸之,吾自視缺然。請致天下。」許由曰:「子治天下,天下既已治也。而我猶代子,吾將為名乎?名者,實之賓也,吾將為賓乎?鷦鷯巢於深林,不過一枝;偃鼠飲河,不過滿腹。歸休乎君,予無所用天下為!庖人雖不治庖,尸祝不越樽俎而代之矣。」 肩吾問於連叔曰:「吾聞言於接輿,大而無當,往而不返。吾驚怖其言,猶河漢而無極也,大有徑庭,不近人情焉。」連叔曰:「其言謂何哉?」曰︰「藐姑射之山,有神人居焉,肌膚若冰雪,淖約若處子。不食五穀,吸風飲露。乘雲氣,御飛龍,而遊乎四海之外。其神凝,使物不疵癘而年穀熟。吾以是狂而不信也。」連叔曰:「然,瞽者無以與乎文章之觀,聾者無以與乎鐘鼓之聲。豈唯形骸有聾盲哉?夫知亦有之。是其言也,猶時女也。之人也,之德也,將旁礡萬物以為一世蘄乎亂,孰弊弊焉以天下為事!之人也,物莫之傷,大浸稽天而不溺,大旱金石流土山焦而熱。是其塵垢秕糠,將猶陶鑄堯舜者也,孰肯以物為事!」  宋人資章甫而適越,越人斷髮文身,無所用之。堯治天下之民,平海內之政。往見四子藐姑射之山,汾水之陽,窅然喪其天下焉。 惠子謂莊子曰:「魏王貽我大瓠之種,我樹之成而實五石。以盛水漿,其堅不能自舉也。剖之以為瓢,則瓠落無所容。非不呺然大也,吾為其無用而掊之。」莊子曰:「夫子固拙於用大矣。宋人有善為不龜手之藥者,世世以洴澼絖為事。客聞之,請買其方百金。聚族而謀曰:『我世世為洴澼絖,不過數金;今一朝而鬻技百金,請與之。』客得之,以說吳王。越有難,吳王使之將。冬,與越人水戰,大敗越人,裂地而封之。能不龜手,一也;或以封,或不免於洴澼絖,則所用之異也。今子有五石之瓠,何不慮以為大樽而浮乎江湖,而憂其瓠落無所容?則夫子猶有蓬之心也夫!」。 惠子謂莊子曰:「吾有大樹,人謂之樗。其大本臃腫而不中繩墨,其小枝卷曲而不中規矩。立之塗,匠者不顧。今子之言,大而無用,眾所同去也。」莊子曰:「子獨不見狸狌乎?卑身而伏,以候敖者;東西跳梁,不避高下;中於機辟,死於罔罟。今夫斄牛,其大若垂天之雲。此能為大矣,而不能執鼠。今子有大樹,患其無用,何不樹之於無何有之鄉,廣莫之野,彷徨乎無為其側,逍遙乎寢臥其下。不夭斤斧,物無害者,無所可用,安所困苦哉!」。 ...

  荀子/性惡篇

  荀子/性惡篇 維基文庫,自由的圖書館 < 荀子 人之性惡,其善者偽也。--今人之性,生而有好利焉,順是,故爭奪生而辭讓亡焉;生而有疾惡焉,順是,故殘賊生而忠信亡焉;生而有耳目之 慾,有好聲色焉,順是,故婬亂生而禮義文理亡焉。然則從人之性,順人之情,必出於爭奪,合於犯分亂理,而歸於暴。故必將有師法之化,禮義之道,然後出於辭 讓,合於文理,而歸於治。用此觀之,人之性惡明矣,其善者偽也。 故枸木必將待檃栝、烝矯然後直;鈍金必將待礱厲然後利;今人之性惡,必將待師法然後正,得禮義然後治,今人無師法,則偏險而不正;無禮義,則悖亂而 不治,古者聖王以人性惡,以為偏險而不正,悖亂而不治,是以為之起禮義,制法度,以矯飾人之情性而正之,以擾化人之情性而導之也,始皆出於治,合於道者 也。今人之化師法,積文學,道禮義者為君子;縱性情,安恣孳,而違禮義者為小人。用此觀之,人之性惡明矣,其善者偽也。 孟子曰:“今之學者,其性善。” 曰:是不然。是不及知人之性,而不察乎人之性偽之分者也。凡性者,天之就也,不可學,不可事。禮義者,聖人之所生也,人之所學而能,所事而成者也。 不可學,不可事,而在人者,謂之性;可學而能,可事而成之在人者,謂之偽。是性偽之分也。今人之性,目可以見,耳可以聽;伕可以見之明不離目,可以聽之聰 不離耳,目明而耳聰,不可學明矣。 孟子曰:“今人之性善,將皆失喪其性故也。” 曰:若是則過矣。今人之性,生而離其朴,離其資,必失而喪之。用此觀之,然則人之性惡明矣。所謂性善者,不離其朴而美之,不離其資而利之也。使伕資 朴之於美,心意之於善,若伕可以見之明不離目,可以聽之聰不離耳,故曰目明而耳聰也。今人之性,飢而慾飽,寒而慾煖,勞而慾休,此人之情性也。今人見長而 不敢先食者,將有所讓也;勞而不敢求息者,將有所代也。伕子之讓乎父,弟之讓乎兄,子之代乎父,弟之代乎兄,此二行者,皆反於性而悖於情也;然而孝子之 道,禮義之文理也。故順情性則不辭讓矣,辭讓則悖於情性矣。用此觀之,人之性惡明矣,其善者偽也。 問者曰:“人之性惡,則禮義惡生㊣” 應之曰:凡禮義者,是生於聖人之偽,非故生於人之性也。故匋人埏埴而為器,然則器生於匋人之偽,非故生於人之性也。故工人斲木而成器,然則器生於工 人之偽,非故生於人之性也。聖人積思慮,習偽故,以生禮義而起法度,然則禮義法度者,是生於聖人之偽,非故生於人之性也。若伕目好色,耳好聽,口好味,心 好利,骨體膚理好愉佚,是皆生於人之情性者也;感而自然,不待事而後生之者也。伕感而不能然,必且待事而後然者,謂之生於偽。是性偽之所生,其不同之徵 也。 故聖人化性而起偽,偽起而生禮義,禮義生而制法度;然則禮義法度者,是聖人之所生也。故聖人之所以同於眾,其不異於眾者,性也;所以異而過眾者,偽 也。伕好利而慾得者,此人之情性也。假之有弟兄資財而分者,且順情性,好利而慾得,若是,則兄弟相拂奪矣;且化禮義之文理,若是,則讓乎國人矣。故順情性 則弟兄爭矣,化禮義則讓乎國人矣。 凡人之慾為善者,為性惡也。伕薄願厚,惡願美,狹願廣,貧願富,賤願貴,苟無之中者,必求於外。故富而不願財,貴而不願埶,苟有之中者,必不及於 外。用此觀之,人之慾為善者,為性惡也。今人之性,固無禮義,故彊學而求有之也;性不知禮義,故思慮而求知之也。然則性而已,則人無禮義,不知禮義。人無 禮義則亂,不知禮義則悖。然則性而已,則悖亂在己。用此觀之,人之性惡明矣,其善者偽也。 孟子曰:“人之性善。” 曰:是不然。凡古今天下之所謂善者,正理平治也;所謂惡者,偏險悖亂也:是善惡之分也矣。今誠以人之性固正理平治邪,則有惡用聖王,惡用禮義哉㊣雖 有聖王禮義,將曷加於正理平治也哉㊣今不然,人之性惡。故古者聖人以人之性惡,以為偏險而不正,悖亂而不治,故為之立君上之埶以臨之,明禮義以化之,起法 正以治之,重刑罰以禁之,使天下皆出於治,合於善也。是聖王之治而禮義之化也。今當試去君上之埶,無禮義之化,去法正之治,無刑罰之禁,倚而觀天下民人之 相與也。若是,則伕彊者害弱而奪之,眾者暴寡而譁之,天下悖亂而相亡,不待頃矣。用此觀之,然則人之性惡明矣,其善者偽也。 故善言古者,必有節於今;善言天者,必有徵於人。凡論者貴其有辨合,有符驗。故坐而言之,起而可設,張而可施行。今孟子曰:“人之性善。”無辨合符 驗,坐而言之,起而不可設,張而不可施行,豈不過甚矣哉!故性善則去聖王,息禮義矣。性惡則與聖王,貴禮義矣。故檃栝之生,為枸木也;繩墨之起,為不直 也;立君上,明禮義,為性惡也。用此觀之,然則人之性惡明矣,其善者偽也。 直木不待檃栝而直者,其性直也。枸木必將待檃栝烝矯然後直者,以其性不直也。今人之性惡,必將待聖王之治,禮義之化,然後始出於治,合於善也。用此觀之,人之性惡明矣,其善者偽也。 問者曰:“禮義積偽者,是人之性,故聖人能生之也。” 應之曰:是不然。伕匋人埏埴而生瓦,然則瓦埴豈匋人之性也哉㊣工人斲木而生器,然則器木豈工人之性也哉㊣伕聖人之於禮義也,辟則匋埏而生之也。然則 禮義積偽者,豈人之本性也哉!凡人之性者,堯舜之與桀跖,其性一也;君子之與小人,其性一也。今將以禮義積偽為人之性邪㊣然則有曷貴堯禹,曷貴君子矣哉! 凡貴堯禹君子者,能化性,能起偽,偽起而生禮義。然則聖人之於禮義積偽也,亦猶匋埏而為之也。用此觀之,然則禮義積偽者,豈人之性也哉!所賤於桀跖小人 者,從其性,順其情,安恣孳,以出乎貪利爭奪。故人之性惡明矣,其善者偽也。天非私曾騫孝己而外眾人也,然而曾騫孝己獨厚於孝之實,而佺於孝之名者,何 也㊣以綦於禮義故也。天非私齊魯之民而外秦人也,然而於父子之義,伕婦之別,不如齊魯之孝具敬文者,何也㊣以秦人從情性,安恣孳,慢於禮義故也,豈其性異 矣哉! “塗之人可以為禹。”曷謂也㊣ 曰:凡禹之所以為禹者,以其為仁義法正也。然則仁義法正有可知可能之理。然而塗之人也,皆有可以知仁義法正之質,皆有可以能仁義法正之具,然則其可 以為禹明矣。今以仁義法正為固無可知可能之理邪㊣然則唯禹不知仁義法正,不能仁義法正也。將使塗之人固無可以知仁義法正之質,而固無可以能仁義法正之具 邪㊣然則塗之人也,且內不可以知父子之義,外不可以知君臣之正。今不然。塗之人者,皆內可以知父子之義,外可以知君臣之正,然則其可以知之質,可以能之 具,其在塗之人明矣。今使塗之人者,以其可以知之質,可以能之具,本伕仁義法正之可知可能之理,可能之具,然則其可以為禹明矣。今使塗之人伏術為學,專心 一志,思索孰察,加日縣久,積善而不息,則通於神明,參於天地矣。故聖人者,人之所積而緻矣。 曰:“聖可積而緻,然而皆不可積,何也㊣” 曰:可以而不可使也。故小人可以為君子,而不肯為君子;君子可以為小人,而不肯為小人。小人君子者,未嘗不可以相為也,然而不相為者,可以而不可使 也。故塗之人可以為禹,則然;塗之人能為禹,則未必然也。雖不能為禹,無害可以為禹。足可以遍行天下,然而未嘗有遍行天下者也。伕工匠農賈,未嘗不可以相 為事也,然而未嘗能相為事也。用此觀之,然則可以為,未必能也;雖不能,無害可以為。然則能不能之與可不可,其不同遠矣,其不可以相為明矣。 堯問於舜曰:“人情何如㊣”舜對曰:“人情甚不美,又何問焉!妻子具而孝衰於親,嗜慾得而信衰於友,爵祿盈而忠衰於君。人之情乎!人之情乎!甚不美,又何問焉!唯賢者為不然。” 有聖人之知者,有士君子之知者,有小人之知者,有役伕之知者。多言則文而類,終日議其所以,言之千舉萬變,其統類一也:是聖人之知也。少言則徑而 省,論而法,若佚之以繩:是士君子之知也。其言也諂,其行也悖,其舉事多悔:是小人之知也。齊給便敏而無類,雜能徬魄而無用,析速粹孰而不急,不卹是非, 不論曲直,以期勝人為意,是役伕之知也。 有上勇者,有中勇者,有下勇者。天下有中,敢直其身;先王有道,敢行其意;上不循於亂世之君,下不俗於亂世之民;仁之所在無貧窮,仁之所亡無富貴; 天下知之,則慾與天下同楛樂之;天下不知之,則傀然獨立天地之間而不畏:是上勇也。禮恭而意儉,大齊信焉,而輕貨財;賢者敢推而尚之,不肖者敢援而廢之: 是中勇也。輕身而重貨,恬禍而廣解苟免,不卹是非然不然之情,以期勝人為意:是下勇也。 繁弱、鉅黍古之良弓也;然而不得排檠則不能自正。桓公之蔥,太公之闕,文王之錄,莊君之曶,闔閭之干將、莫邪、鉅闕、辟閭,此皆古之良劍也;然而不 加砥厲則不能利,不得人力則不能斷。驊騮、騹驥、纖離、綠耳,此皆古之良馬也;然而必前有銜轡之制,後有鞭策之威,加之以造父之駛,然後一日而緻千浬也。 伕人雖有性質美而心辯知,必將求賢師而事之,擇良友而友之。得賢師而事之,則所聞者堯舜禹湯之道也;得良友而友之,則所見者忠信敬讓之行也。身日進於仁義 而不自知也者,靡使然也。今與不善人處,則所聞者欺誣詐偽也,所見者汙漫婬邪貪利之行也,身且加於刑戮而不自知者,靡使然也。傳曰:“不知其子視其友,不 知其君視其左右。”靡而已矣!靡而已矣! ...

  勸學---荀子

  勸學---荀子 荀子 ( khuyến học ---tuân tử /tý tuân tử /tý ( pochtimes.com) 勸學 荀子 君子曰: pochtimes.com) khuyến học tuân tử /tý quân tử /tý viết : 學不可以已。青、取之於藍,而青於藍;冰、水為之,而寒於水。木 học bất khả /khắc dĩ dĩ . thanh 、thủ chi ô /ư lam /tẫn , nhi thanh ô /ư lam /tẫn ;băng 、thuỷ vi /vị chi , nhi hàn ô /ư thuỷ . mộc 直中繩,輮以為輪,其曲中規,雖有槁暴,不復挺者,輮使之然也。 trực trung /trúng thằng , nhụ dĩ vi /vị luân , kỳ khúc trung /trúng qui /quy , tuy hựu /hữu cảo bạo...

  琵琶行 - 白居易

  琵琶行 Tỳ bà hành Tỳ bà hành (Người dịch: 潯陽江頭夜送客, 楓葉荻花秋瑟瑟。 主人下馬客在船, 舉酒欲飲無管弦。 醉不成歡慘將別, 別時茫茫江浸月。 忽聞水上琵琶聲, 主人忘歸客不發。 尋聲暗問彈者誰, 琵琶聲停欲語遲。 移船相近邀相見, 添酒回燈重開宴。 千呼萬喚始出來, 猶抱琵琶半遮面。 轉軸撥弦三兩聲, 未成曲調先有情。 弦弦掩抑聲聲思, 似訴生平不得志。 低眉信手續續彈, 說盡心中無限事。 輕攏慢撚抹復挑, 初為霓裳後六么。 大弦嘈嘈如急雨, 小弦切切如私語。 嘈嘈切切錯雜彈, 大珠小珠落玉盤。 閒關鶯語花底滑, 幽咽流景水下灘。 水泉冷澀弦凝絕, 凝絕不通聲漸歇。 別有幽愁暗恨生, 此時無聲勝有聲。 銀瓶乍破水漿迸, 鐵騎突出刀鎗鳴。 曲終收撥當心畫, 四弦一聲如裂帛。 東船西舫悄無言, 惟見江心秋月白。 沈吟放撥插弦中, 整頓衣裳起斂容。 自言本是京城女, 家在蝦蟆陵下住。 十三學得琵琶成, 名屬教坊第一部。 曲罷曾教善才服, 妝成每被秋娘妒。 五陵年少爭纏頭, 一曲紅綃不知數。 鈿頭銀篦擊節碎, 血色羅裙翻酒污。 今年歡笑復明年, 秋月春風等閒度。 弟走從軍阿姨死, 暮去朝來顏色故。 門前冷落車馬稀, 老大嫁作商人婦。 商人重利輕別離, 前月浮梁買茶去。 去來江口守空船, 繞船明月江水寒。 夜深忽夢少年事, 夢啼妝淚紅闌干。 我聞琵琶已歎息, 又聞此語重唧唧。 同是天涯淪落人, 相逢何必曾相識。 我從去年辭帝京, 謫居臥病潯陽城。 潯陽地僻無音樂, 終歲不聞絲竹聲。 往近湓城地底濕, 黃蘆苦竹繞宅生。 其間旦暮聞何物, 杜鵑啼血猿哀鳴。 ...

  琵琶行 - 白居易

  潯陽江頭夜送客, 楓葉荻花秋瑟瑟。 主人下馬客在船, 舉酒欲飲無管弦。 醉不成歡慘將別, 別時茫茫江浸月。 忽聞水上琵琶聲, 主人忘歸客不發。 尋聲暗問彈者誰, 琵琶聲停欲語遲。 移船相近邀相見, 添酒回燈重開宴。 千呼萬喚始出來, 猶抱琵琶半遮面。 轉軸撥弦三兩聲, 未成曲調先有情。 弦弦掩抑聲聲思, 似訴生平不得志。 低眉信手續續彈, 說盡心中無限事。 輕攏慢撚抹復挑, 初為霓裳後六么。 大弦嘈嘈如急雨, 小弦切切如私語。 嘈嘈切切錯雜彈, 大珠小珠落玉盤。 閒關鶯語花底滑, 幽咽流景水下灘。 水泉冷澀弦凝絕, 凝絕不通聲漸歇。 別有幽愁暗恨生, 此時無聲勝有聲。 銀瓶乍破水漿迸, 鐵騎突出刀鎗鳴。 曲終收撥當心畫, 四弦一聲如裂帛。 東船西舫悄無言, 惟見江心秋月白。 沈吟放撥插弦中, 整頓衣裳起斂容。 自言本是京城女, 家在蝦蟆陵下住。 十三學得琵琶成, 名屬教坊第一部。 曲罷曾教善才服, 妝成每被秋娘妒。 五陵年少爭纏頭, 一曲紅綃不知數。 鈿頭銀篦擊節碎, 血色羅裙翻酒污。 今年歡笑復明年, 秋月春風等閒度。 弟走從軍阿姨死, 暮去朝來顏色故。 門前冷落車馬稀, 老大嫁作商人婦。 商人重利輕別離, 前月浮梁買茶去。 去來江口守空船, 繞船明月江水寒。 夜深忽夢少年事, 夢啼妝淚紅闌干。 我聞琵琶已歎息, 又聞此語重唧唧。 同是天涯淪落人, 相逢何必曾相識。 我從去年辭帝京, 謫居臥病潯陽城。 潯陽地僻無音樂, 終歲不聞絲竹聲。 往近湓城地底濕, 黃蘆苦竹繞宅生。 其間旦暮聞何物, 杜鵑啼血猿哀鳴。 春江花朝秋月夜, 往往取酒還獨傾。 豈無山歌與村笛, 嘔啞嘲哳難為聽。 今夜聞君琵琶語, 如聽仙樂耳暫明。 莫辭更坐彈一曲, 為君翻作琵琶行。 感我此言良久立, 卻坐促弦弦轉急。 淒淒不似向前聲, 滿座重聞皆掩泣。 座中泣下誰最多, 江州司馬青衫濕。 Tầm Dương...

  Tiền Xích Bích phú và Hậu Xích Bích phú - Tô Thức

  August 29th, 2008 〈前赤壁賦〉 壬戌之秋,七月既望,蘇子與客泛舟遊於赤壁之下。清風徐來,水波不興。舉酒屬客,誦明月之詩,歌窈窕之章。少焉,月出於東山之上,徘徊於斗牛之間。白露橫江,水光接天。縱一葦之所如,凌萬頃之茫然。浩浩乎如馮虛御風,而不知其所止;飄飄乎如遺世獨立,羽化而登仙。  於是飲酒樂甚,扣舷而歌之。歌曰︰「桂棹兮蘭槳,擊空明兮泝流光。渺渺兮於懷,望美人兮天一方。」客有吹洞蕭者,倚歌而和之,其聲嗚嗚然,如怨如慕,如泣如訴;餘音裊裊,不絕如縷;舞幽壑之潛蛟,泣孤舟之嫠婦。  蘇子愀然,正襟危坐,而問客曰︰「何為其然也?」客曰︰「月明星稀,烏鵲南飛,此非曹孟德之詩乎?西望夏口,東望武昌。山川相繆,鬱乎蒼蒼;此非孟德之 困於周郎者乎?方其破荊州,下江陵,順流而東也,舳艫千裡,旌旗蔽空,釃酒臨江,橫槊賦詩;固一世之雄也,而今安在哉?況吾與子,漁樵於江渚之上,侶魚蝦 而友糜鹿,駕一葉之扁舟,舉匏樽以相屬;寄蜉蝣與天地,渺滄海之一粟。哀吾生之須臾,羨長江之無窮;挾飛仙以遨遊,抱明月而長終;知不可乎驟得,托遺響於 悲風。」  蘇子曰︰「客亦知夫水與月乎?逝者如斯,而未嘗往也;盈虛者如彼,而卒莫消長也。蓋將自其變者而觀之,而天地曾不能一瞬;自其不變者而觀之,則物於我皆無盡也。而又何羨乎?且夫天地之間,物各有主。苟非吾之所有,雖一毫而莫取。惟江上之清風,與山間之明月,耳得之而為聲,目遇之而成色。取之無禁,用之不竭。是造物者之無盡藏也,而吾與子之所共適。」  客喜而笑,洗盞更酌,肴核既盡,杯盤狼藉。相與枕藉乎舟中,不知東方之既白。 TIỀN XÍCH BÍCH PHÚ Nhâm tuất chi thu, thất nguyệt kí vọng, Tô Tử dữ khách phiếm du chu ư Xích Bích chi hạ. Thanh phong từ lai, thủy ba bất hưng, cử tửu chúc khách, tụng Minh Nguyệt chi thi, ca Yểu Ðiệu chi chương. Thiểu yên, nguyệt xuất ư đông sơn chi thượng, bồi hồi ư đẩu ngưu chi gian; bạch lộ hoành giang, thủy quang tiếp thiên. Túng nhất vĩ chi sở như,...

  Đằng Vương các tự - 滕王閣序

  Đằng Vương các tự - 滕王閣序 #1 Thể thơ: Thể loại bài từ (thời kỳ: Sơ Đường) 滕王閣序 南昌故郡,洪都新府。 星分翼軫,地接衡廬。 襟三江而帶五湖,控蠻荊而引甌越。 物華天寶,龍光射牛鬥之墟; 人傑地靈,徐稚下陳蕃之榻。 雄州霧列,俊采星馳, 臺隍枕夷夏之交,賓主盡東南之美。 都督閻公之雅望,綮戟遙臨; 宇文新州之懿范,襜帷暫駐。 十旬休暇,勝友如雲; 千里逢迎,高朋滿座。 騰蛟起鳳,孟學士之詞宗; 紫電青霜,王將軍之武庫。 家君作宰,路出名區; 童子何知,躬逢勝餞。 時維九月,序屬三秋。 潦水盡而寒潭清,煙光凝而暮山紫。 儼驂騑於上路,訪風景于崇阿。 臨帝子之長洲,得仙人之舊館。 層臺聳翠,上出重霄; 飛閣流丹,下臨無地。 鶴汀鳧渚,窮島嶼之縈回; 桂殿蘭宮,列岡巒之體勢。 披繡闥,俯雕甍, 山原曠其盈視,川澤盱其駭矚。 閭閻撲地,鍾鳴鼎食之家; 舸艦迷津,青雀黃龍之軸。 虹銷雨霽,彩徹雲衢。 落霞與孤鶩齊飛,秋水共長天一色。 漁舟唱晚,響窮彭蠡之濱; 雁陣驚寒,聲斷衡陽之浦。 遙襟俯暢,逸興遄飛。 爽籟發而清風生,纖歌凝而白雲遏。 淇園綠竹,氣淩彭澤之樽; 鄴水朱華,光照臨川之筆。 ...

  歸去來辭 - Quy Khứ Lai Từ (Ðào Tiềm)

  Quy Khứ Lai Từ (Ðào Tiềm) 歸去來辭 歸去來兮,田園將蕪,胡不歸! 既自以心為形役,奚惆悵而獨悲? 悟已往之不諫,知來者可追。 實迷途其未遠,覺今是而昨非。 舟遙遙以輕颺,風飄飄而吹衣。 問征夫以前路,恨晨光之熹微。 .... 乃瞻衡宇,載欣載奔。 僮僕歡迎,稚子候門。 三徑就荒,松菊猶存。 攜幼入室,有酒盈樽。 引壺觴以自酌,眄庭柯以怡顏。 倚南窗以寄傲,審容膝之易安。 園日涉以成趣,門雖設而常關。 策扶老以流憩,時矯首而遊觀。 雲無心以出岫,鳥倦飛而知還。 景翳翳以將入,撫孤松而盤桓。 歸去來兮,請息交以絕遊。 世與我而相違,復駕言兮焉求? 悅親戚之情話,樂琴書以消憂。 農人告余以春及,將有事於西疇。 或命巾車,或棹孤舟。 既窈窕以尋壑,亦崎嶇而經丘。 木欣欣以向榮,泉涓涓而始流。 羨萬物之得時,感吾生之行休。 已矣乎! 寓形宇內復幾時,曷不委心任去留? 胡為遑遑,欲何之? 富貴非吾願,帝鄉不可期。 懷良辰以孤往,或植杖而耘耔。 登東皋以舒嘯,臨清流而賦詩。 聊乘化以歸盡,樂夫天命復奚疑! Quy Khứ Lai Từ Quy khứ lai hề, điền viên tương vu, hồ bất quy! Ký tự dĩ tâm vi hình dịch,...

  桃花源記 - ĐÀO HOA NGUYÊN KÝ

  桃花源記 晉太元中,武陵人捕魚為業,緣溪行,忘路之遠近。忽逢桃花林,夾岸數百步,中無雜樹,芳草鮮美,落英繽紛;漁人甚異之。復前行,欲窮其林。林盡水源,便得 一山。山有小口,髣髴若有光;便舍船從口入。初極狹,才通人;復行數十步,豁然開朗。土地平曠,屋舍儼然,有良田、美池、桑竹之屬;阡陌交通,雞犬 相聞。其中往來種作,男女衣著,悉如外人;黃髮垂髫,並怡然自樂。見漁人,乃大驚;問所從來,具答之。便要還家,設酒,殺雞作食;村中聞有此人,咸來問 訊。自云先世避秦時亂,率妻子邑人來此絕境,不復出焉;遂與外人間隔。問今是何世,乃不知有漢,無論魏晉。此人一一為具言所聞,皆歎惋。餘人各復延 至其家,皆出酒食、停數日,辭去。此中人語云:「不足為外人道也。」既出,得其船,便扶向路,處處誌之。及郡下,詣太守說如此。太守即遣人隨其往,尋向所 誌,遂迷不復得路。南陽劉子驥,高尚士也;聞之,欣然親往。未果,尋病終。後遂無問津者。 陶潛 Phiên âm: Đào hoa nguyên kí Tấn Thái Nguyên Trung, Vũ Lăng nhân bộ ngư vi nghiệp, duyên khê hành, vong lộ chi viễn cận. Hốt phùng đào hoa lâm, giáp ngạn sổ bách bộ, trung vô tạp thụ, phương thảo tiên mỹ, lạc anh tân phân. Ngư nhân thậm dị chi, phục tiền hành, dục cùng kỳ lâm. Lâm tận thủy nguyên, tiện đắc nhất sơn. Sơn hữu tiểu khẩu, phảng phất nhược hữu quang, tiện xả thuyền tòng khẩu nhập....

  題菊花 Đề cúc hoa - Hoàng Sào

  3863907 題菊花 Đề cúc hoa Đề hoa cúc (Người dịch: ) 颯颯西風滿院栽, 蕊寒香冷蝶難來。 他年我若為青帝, 報與桃花一處開。 Táp táp tây phong mãn viện tài, Nhị hàn hương lãnh điệp nan lai. Tha niên ngã nhược vi thanh đế, Báo dữ đào hoa nhất xứ khai. Vi vút đầy vườn thổi gió tây, Nhuỵ rầu hương lạnh bướm khôn bay. Nếu xuân năm tới ta làm chúa, Truyền với hoa đào nở cả đây. - Ẩn dịch nghĩa Ào ào gió tây trong vườn...

  Hạ nhật sơn trung

  夏日山中 Hạ nhật sơn trung Ngày hè trong núi (Người dịch: ) 懒搖白羽扇, 裸體青林中。 脫巾挂石壁, 露嵿洒松風。 Lãn diêu bạch vũ phiến, Loã thể thanh lâm trung. Thoát cân quải thạch bích, Lộ đính sái tùng phong. Quạt lông phe phẩy cũng lười, Vào rừng cởi áo hở vai phơi trần. Tháo khăn vắt tạm lên tường, Đầu trần hóng gió giữa rừng thông reo. Tư thế của tác giả ở đây thật phớt đời và sảng khoái. Vào rừng là...

  Anh Vũ châu - Lý Bạch

  鸚鵡洲 Anh Vũ châu Bãi Anh Vũ (Người dịch: ) 鸚鵡來過吳江水, 江上洲傳鸚鵡名。 鸚鵡西飛隴山去, 芳洲之樹何青青。 煙開蘭葉香風暖, 岸夾桃花錦浪生。 遷客此時徒極目, 長洲孤月向誰明? Anh vũ lai quá Ngô giang thuỷ, Giang thượng châu truyền Anh Vũ danh. Anh vũ tây phi Lũng sơn khứ, Phương châu chi thụ hà thanh thanh. Yên khai lan diệp hương phong khởi, Ngạn giáp đào hoa cẩm lãng sinh. Thiên khách thử thời đồ cực mục, Trường châu cô nguyệt hướng thuỳ minh ? Sông Ngô anh vũ lướt bay...

  Thu tận - Đỗ Phủ

  3810184 秋盡 Thu tận Cuối thu (Người dịch: ) 秋盡東行且未迴, 茅齋寄在少城隈。 籬邊老卻陶潛菊, 江上徒逢袁紹杯。 雪嶺獨看西日落, 劍門猶阻北人來。 不辭萬里長為客, 懷抱何時得好開。 Thu tận đông hành thả vị hồi, Mao trai ký tại Thiếu thành ôi. Ly biên lão khước đào tiềm cúc, Giang thượng đồ phùng viên thiệu bôi. Tuyết lĩnh độc khan tây nhật lạc, Kiếm môn do trở bắc nhân lai. Bất từ vạn lý trường vi khách, Hoài bão hà thì đắc hảo khai. Thu hết sang Đông vẫn cứ đi! Góc thành...

  慈烏夜啼 Từ ô dạ đề - Bạch Cư Dị

  慈烏夜啼 Từ ô dạ đề Quạ hiền kêu đêm (Người dịch: ) 慈烏失其母, 啞啞吐哀音, 畫夜不飛去, 經年守故林。 夜夜夜半啼, 聞者為沾襟; 聲中如告訴, 未盡反哺心。 百鳥豈無母, 爾獨哀怨深? 應是母慈重, 使爾悲不任。 昔有吳起者, 母歿喪不臨, 嗟哉斯徒輩, 其心不如禽! 慈烏復慈烏, 鳥中之曾參。 Từ ô thất kỳ mẫu, Á á thổ ai âm, Hoạ dạ bất phi khứ, Kinh niên thủ cố lâm. Dạ dạ dạ bán đề, Văn giả vi triêm khâm; Thanh trung như cáo tố, Vị tận phản bộ tâm. Bách điểu khởi vô mẫu, Nhĩ độc ai oán thâm? Ưng thị mẫu...